หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่โดยทั่วไป

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป
ความรับผิดชอบในหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บจก. และเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้จัดการโดยเคร่งครัด

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ไม่ได้ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้นไป)

4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมาถึงจุดปฏิบัติงานก่อนเวลาทำงาน (อย่างน้อย 15 นาที) เพื่อรับส่งมอบงาน และประสานงานระหว่างพนักงานด้วยกันในผลัดเก่า และเมื่อเสร็จภาระหน้าที่แล้ว ให้ออกนอกสถานที่โดยทันที ไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่ทำงาน

5. การตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ บจก. มิได้กำหนดให้ หากเกิดความเสียหาย หรือมีผู้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ

7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทาง บจก.ฯ ให้นำติดตัวไปและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องคอยดูแลรักษาเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทาง บจก. มอบให้ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้

9. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแลกเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฯ หรือหัวหน้าแผนกปฏิบัติการก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติได้

10. ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของตนเข้าไปในสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเพื่อน หากพบเห็นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

11. ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะต้องเรียนรู้ และศึกษางานในหน้าที่ และรายละเอียดในการปฏิบัติอยู่ให้เข้าใจ เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเรียบร้อย และได้ผลสมตามความมุ่งหมายของ บจก.
คำแนะนำพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. การเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรม
ถ้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรมขึ้นภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง จะต้องปฏิบัติ ดังนี้.-
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันที
- แจ้งให้ทาง บจก. ทราบ โดยผ่านหัวหน้า หรือผู้จัดการ
- แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
- ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณโดยเด็ดขาด
- ห้ามแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมา

2. การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอเข้าไปในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้างเพื่อต้องการตรวจค้น หรือเข้าไปสอบสวนบางสิ่งบางอย่าง ขอให้รายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปทำการตรวจค้น หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง โดยปราศจากหมายค้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในสถานที่ของผู้ว่าจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้
2.1. มีหมายค้นเป็นหนังสือของทางราชการถูกต้อง
2.2. ผู้ว่าจ้างเชิญให้มา (หรือได้รับอนุญาตแล้ว)
2.3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญให้มาเนื่องจากเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรมขึ้นมาภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง 

3. การป้องกันอัคคีภัย
เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจพบว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติคือ เข้าระงับต้นเพลิงทันที โดยใช้เครื่องมือหรือถังดับเพลิงเคมีที่มีอยู่ในสถานที่ของผู้ว่าจ้างนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3.1. ระงับต้นเพลิง (ดับไฟ) ทันที 
3.2. ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเท่าที่สามารถทำได้
3.3. กดสัญญาณเตือนภัย (ถ้ามี)
3.4. แจ้งหน่วยดับเพลิง (199) หรือสถานีตำรวจดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
3.5. แจ้งให้หน่วยดับเพลิงทราบถึงสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียด ระบุจุดเกิดเพลิงในสถานที่นั้น และบริเวณใกล้เคียงที่ไฟสามารถลุกลามได้ง่ายหรือไม่ และควรจะเข้ามาที่จุดเกิดเพลิงโดยเส้นทางไหน
3.6. ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น
3.7. เคลียร์เส้นทางให้หน่วยดับเพลิง (บันทึกเวลาที่หน่วยดับเพลิงมาถึง) นำหน่วยดับเพลิงไปยังจุดเกิดเพลิง
3.8. แนะนำหน่วยดับเพลิงเกี่ยวกับสถานที่
3.9. ให้หน่วยดับเพลิงเป็นผู้เข้าผจญเพลิง
3.10. แจ้งให้ บจก. ทราบโดยผ่านทางหัวหน้า หรือผู้จัดการ
3.11. แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายการปฏิบัติ           
•อำนวยความสะดวกและต้อนรับจนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่ว   ไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร
•ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการ รปภ. และการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร
การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
•เฝ้าระวังภัยต่างๆได้อย่างรัดกุมระงับเหตุต่อเหตุการณ์คับขันได้  อย่างมีประสิทธิภาพ 
•สอบถามหรือปฏิบัติการตรวจค้นต่อผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมเหตุการณ์
•ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที ตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การตรวจตรายามวิกาล
•เดินตรวจตราทั่วบริเวณ คลุมพื้นที่ด้วยความถี่พอเพียงต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
•ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามผนังรายการที่ระบุไว้

การควบคุมนำสิ่งของเข้า-ออก

•สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นมาตรฐานการตรวจควบคุมไว้โดยเคร่งครัด
การดูแลสาธารณูปโภค
•สำรวจตรวจตราการใช้น้ำ ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กำหนดไว้/ช่วยขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ำ และไฟฟ้า ทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น
 
รายชื่อหน่วยงานที่ใช้บริการของบริษัท วี ซี โฮมเซอร์วิส จำกัด   
1. บริษัท วัฒนชาญเจริญ จำกัด 20 มิถุนา แยก 13
2. บริษัท เดอะแกรนด์ เรสซิเด้นท์ จำกัด
3. บริษัท เพอร์เฟค เปเปอร์ จำกัด เฉลิมพระเกียรติ ร.9
4. บริษัท เค.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด 20 มิถุนา แยก 5
5. บริษัท พงษ์พรรณแมนชั่น จำกัด ประดิพัทธ์ ซอย 23
6. บริษัท เรือนเดิม เรียล เอลสสเตท จำกัด ปทุมธานี
7. บริษัท กลาสเทค(ประเทศไทย) จำกัด รามอินทรา กม.4
8. บริษัท มิสเตอร์ ทรัค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รามคำแหง 166
9. บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด รามคำแหง 118
10.  โว้ค คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 31
11. คลังสินค้า OMS ลาดกระบัง
12. คลังสินค้า OCS สุวรรณภูมิ
13. บริษัท ทเวนตี้วันเหย่-หัวเปย คอนสตรัคชั่น ร่วมทุน จำกัด ศูนย์วัฒนธรรม
14. หจก. เค อาร์ อาร์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด โครงการ B-LOFT Condominium
15. หมู่บ้านจัดสรรฟ้าทอฝัน ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
16. อาคารชุดชาวโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13-1
17. บริษัท ธงทองอพาร์ทเม้นท์ จำกัด รัชดา 10
18. บริษัท สยามฌาณ จำกัด ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา
19. บริษัท 298 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ สวิทบอร์ด จำกัด จ.ระยอง
20. บริษัท เค-เทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จำกัด สุขุมวิท 27
21. บริษัท กฤษฎาชาตรี จำกัด ถนนสุขาภิบาล 5
22. บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด(มหาชน) จ.นนทบุรี
23. อาคารชุด ศิรินเรสซิเด็นซ์ พัฒนาการ
24. บริษัท เก้ากฤช จำกัด ศูนย์ฟอร์ด พระราม 4
25. บริษัท เก้ากฤช จำกัด โครงการ H2Condo ซ.รามอินทรา 21
26. บริษัท เก้ากฤช จำกัด โครงการ Modiz ซ.ลาดพร้าว 18
27. บริษัท พงษ์ทองทาวเวอร์ จำกัด ถนนช่างอากาศอุทิศ
28. บริษัท หนึ่งเก้าเก้าห้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โครงการ Wire Condo ซ.รัชดา 19
29. บริษัท ตามิ เทรดดิ้ง จำกัด โครงการ บจก.เอ็ม เจ กรุ๊ป ซ.ประดิษฐมนูธรรม 8
30. บริษัท กิจพูนชัย จำกัด คู้บอน รามอินทรา
31. บริษัท ซีบี ออร์กาไนเซอร์ จำกัด ซ.วิภาวดีรังสิต 41
32. อาคารชุด เซ็นจูเรี่ยน ปาร์ค ซอยอารีย์ 5
33. บริษัท โตโป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สุขุมวิท 27
34. บริษัท เอ ดี นาโน จำกัด ซ.รามคำแหง 24 แยก 6(สงวนสิน)
35. บริษัท ไอเทค จำกัด ประตูน้ำ
36. บริษัท นราเพลส จำกัด สาธุประดิษฐ์ 19
37. บริษัท นราเพลส จำกัด สาขา 00003 สาธุประดิษฐ์ 19
38. บริษัท เทียนทะเลแลนด์ จำกัด ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
39. บริษัท บ้านร่มเย็นมีสุข จำกัด วงศ์สว่าง
40. ร้านอาหาร จาบาลาห์ ถนนเลียบด่วนเกษตร-นวมินทร์
41. พง&ชิว อพาร์ตเม้นท์ นวนคร
42.   เหลืองถาวร ราชมงคลคลอง 6 ธญบุรี
43.   สะพานควายคอนโด ประดิพัทธ์ 23
44.   เดอะแกรนด์แมนชั่น ประดิพัทธ์ 23
45.   สำนักงานกฎหมาย-บัญชีมาสเตอร์ลอว์ ถนนนวลจันทร์
46.   อาคารชุด สาธร พรีเมียร์ เพลส บุคคโล
47.   หมู่บ้านจัดสรร ชวนชื่น กรีนพาร์ค วัชรพล
48.   โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา หมู่บ้านนักกีฬา
49.   บริษัท ขุมสินธุ์ทรัพย์ จำกัด หมู่บ้านอยู่เย็น รามอินทรา 34
50.   หมู่บ้าน นนทิวา การ์เด้นท์ จ.นนทบุรี
51.   อำนวยรักษ์ คอนโดมิเนียม เจริญกรุง 107
52.   คลังสินค้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 
 
***ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ใช้บริการ วี.ซี. โฮม เซอร์วิส จำกัด***

VC Security

บริษัท วี ซี โฮมเซอร์วิส จำกัด

บริษัท รปภ

บริการรักษาความปลอดภัย

คอนโดมิเนียม

อพาร์ทเม้น

หมู่บ้านจัดสรร

ออพฟิตสำนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานราชการ

โดยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์

CONTACTS

142/21 ซอยคู้บอน 27 แยก42
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-115-6566,
090-662-8241
086-3171-945
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105553121867

เราคือ บริษัท รปภ ที่มีประสบการณ์ โดยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมากมาย
รปภ หรือ รักษาความปลอดภัย ต้องเรา วีซี โฮมเซอร์วิส มั่นใจได้ครับ
 
เว็บสำเร็จรูป