หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย
หน้าที่โดยทั่วไป

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป
ความรับผิดชอบในหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บจก. และเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้จัดการโดยเคร่งครัด

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ไม่ได้ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้นไป)

4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมาถึงจุดปฏิบัติงานก่อนเวลาทำงาน (อย่างน้อย 15 นาที) เพื่อรับส่งมอบงาน และประสานงานระหว่างพนักงานด้วยกันในผลัดเก่า และเมื่อเสร็จภาระหน้าที่แล้ว ให้ออกนอกสถานที่โดยทันที ไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่ทำงาน

5. การตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ บจก. มิได้กำหนดให้ หากเกิดความเสียหาย หรือมีผู้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง 

6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ

7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทาง บจก.ฯ ให้นำติดตัวไปและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องคอยดูแลรักษาเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทาง บจก. มอบให้ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้

9. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแลกเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฯ หรือหัวหน้าแผนกปฏิบัติการก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติได้

10. ห้ามนำบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของตนเข้าไปในสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเพื่อน หากพบเห็นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

11. ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะต้องเรียนรู้ และศึกษางานในหน้าที่ และรายละเอียดในการปฏิบัติอยู่ให้เข้าใจ เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเรียบร้อย และได้ผลสมตามความมุ่งหมายของ บจก.
คำแนะนำพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. การเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรม
ถ้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรมขึ้นภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง จะต้องปฏิบัติ ดังนี้.-
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันที
- แจ้งให้ทาง บจก. ทราบ โดยผ่านหัวหน้า หรือผู้จัดการ
- แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
- ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณโดยเด็ดขาด
- ห้ามแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมา

2. การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอเข้าไปในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้างเพื่อต้องการตรวจค้น หรือเข้าไปสอบสวนบางสิ่งบางอย่าง ขอให้รายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปทำการตรวจค้น หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง โดยปราศจากหมายค้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในสถานที่ของผู้ว่าจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้
2.1. มีหมายค้นเป็นหนังสือของทางราชการถูกต้อง
2.2. ผู้ว่าจ้างเชิญให้มา (หรือได้รับอนุญาตแล้ว)
2.3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเชิญให้มาเนื่องจากเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรมขึ้นมาภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง 

3. การป้องกันอัคคีภัย
เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจพบว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติคือ เข้าระงับต้นเพลิงทันที โดยใช้เครื่องมือหรือถังดับเพลิงเคมีที่มีอยู่ในสถานที่ของผู้ว่าจ้างนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น
สิ่งที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3.1. ระงับต้นเพลิง (ดับไฟ) ทันที 
3.2. ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเท่าที่สามารถทำได้
3.3. กดสัญญาณเตือนภัย (ถ้ามี)
3.4. แจ้งหน่วยดับเพลิง (199) หรือสถานีตำรวจดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
3.5. แจ้งให้หน่วยดับเพลิงทราบถึงสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียด ระบุจุดเกิดเพลิงในสถานที่นั้น และบริเวณใกล้เคียงที่ไฟสามารถลุกลามได้ง่ายหรือไม่ และควรจะเข้ามาที่จุดเกิดเพลิงโดยเส้นทางไหน
3.6. ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น
3.7. เคลียร์เส้นทางให้หน่วยดับเพลิง (บันทึกเวลาที่หน่วยดับเพลิงมาถึง) นำหน่วยดับเพลิงไปยังจุดเกิดเพลิง
3.8. แนะนำหน่วยดับเพลิงเกี่ยวกับสถานที่
3.9. ให้หน่วยดับเพลิงเป็นผู้เข้าผจญเพลิง
3.10. แจ้งให้ บจก. ทราบโดยผ่านทางหัวหน้า หรือผู้จัดการ
3.11. แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายการปฏิบัติ           
•อำนวยความสะดวกและต้อนรับจนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่ว   ไปเกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามแก่องค์กร
•ควบคุมการผ่านเข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการ รปภ. และการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร
การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
•เฝ้าระวังภัยต่างๆได้อย่างรัดกุมระงับเหตุต่อเหตุการณ์คับขันได้  อย่างมีประสิทธิภาพ 
•สอบถามหรือปฏิบัติการตรวจค้นต่อผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมเหตุการณ์
•ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที ตามความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การตรวจตรายามวิกาล
•เดินตรวจตราทั่วบริเวณ คลุมพื้นที่ด้วยความถี่พอเพียงต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
•ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามผนังรายการที่ระบุไว้

การควบคุมนำสิ่งของเข้า-ออก

•สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเป็นมาตรฐานการตรวจควบคุมไว้โดยเคร่งครัด
การดูแลสาธารณูปโภค
•สำรวจตรวจตราการใช้น้ำ ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กำหนดไว้/ช่วยขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ำ และไฟฟ้า ทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น
 
รายชื่อหน่วยงานที่ใช้บริการของบริษัท วี ซี โฮมเซอร์วิส จำกัด   
1. กรีนสยามคอนโดมิเนียม  สุขุมวิท 101
2. เดอะแกรนด์พัฒนาคอนโด ปุณณวิถี  47
3. ธนาวดีแมนชั่น   รัชดา
4. หมู่บ้านเปี่ยมสุขพระนั่งเก้า นนทบุรี
5. บริษัท ไอเทค  จำกัด  ประตูน้ำ
6. ห้างสรรพสินค้าเสนาเพลส  เจริญนคร
7. นิติบุคคลอาคารชุด สะพานควายคอนโด
8. เอเวอร์กรีนแมนชั่น  เพชรบุรี ซ.7
9. พง&ซิว อพาร์ทเม้น  ประดิพัทธ์ 23
10. เดอะแกรนแมนชั่น  ประดิพัทธ์  25
11. หมู่บ้านพลัสซิตี้พลัสเอกมัย-รามอินทรา
12. โครงการ ไอริช  ซ.วัชรพล
13. คลังสินค้าโลตัส อ.สามโคก จ.ประทุมธานี
14. โครงการหมู่บ้านปัจทรัพย์  จ.ประทุมธานี
15. โครงการพรีโม่เพลส  ลาดพร้าว-วังหิน
16. นราเพลส สาธุประดิษฐ์  19
17. เดอะแกรนแมนชั่น อ่อนนุช 46
18. คลังสินค้า OCS  สุวรรณภูมิ
19. คลังสินค้า OCS   ลาดกระบัง
20. อู่ เจ เค  นนทบุรี
21. หมู่บ้านฟ้าทอฝัน  จ.ประทุมธานี
22. มาสเตอร์อพาร์ทเม้น ซ.นวลจันทร์
23. โครงการเดอะไฟรเวท  รัชดา
24. พงษ์พรรณแมนชั่น  สะพานควาย
25. โครงการ ชาโตว์คอนโด รัชดาภิเษก 13
26. หมู่บ้าน วศิน ธัญบุรีคลอง 9 จ.ประทุมธานี
27. บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด จ.อยุธยา
28. บริษัท ซิ้ง 24 จำกัด รามอินทรา 21
29. โรงงานไฟฟ้าโซ่ลาเซลล์ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
30. หมู่บ้าน เอิบสมบัติ  ประชาราช 7
31. โรงงาน WD จ.อยุธยา
32. หมู่บ้าน เอ.ชี. จ.ประทุมธานี
33. หมู่บ้าน นวนีช จ.นนทบุรี
34. หมู่บ้าน วิมาณแก้ว จ.ประทุมธานี
35. คอนโดมิเนียม เหลืองถาวร จ.ประทุมธานี
36. บริษัท เค เทค บิลดิ้ง คอนแทรคเตอร์ส จำกัด ( มหาชน )
37. บริษัท เค พี เซ็นเตอร์ จำกัด
38. บริษัท วัน แมนเนจเม้นท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
39. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจไพศาล
40. บริษัท สยามฌาน จำกัด (อยุธยา)
41. บริษัท เพอร์เฟ็ค เปเปอร์ จำกัด
***ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ ใช้บริการ วี.ซี. โฮม เซอร์วิส จำกัด***

VC Security

บริษัท วี ซี โฮมเซอร์วิส จำกัด

บริษัท รปภ

บริการรักษาความปลอดภัย

คอนโดมิเนียม

อพาร์ทเม้น

หมู่บ้านจัดสรร

ออพฟิตสำนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงานราชการ

โดยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์

CONTACTS

142/21 ซอยคู้บอน 27 แยก42
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 02-115-6566,
090-662-8241
086-3171-945
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105553121867

เราคือ บริษัท รปภ ที่มีประสบการณ์ โดยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมากมาย
รปภ หรือ รักษาความปลอดภัย ต้องเรา วีซี โฮมเซอร์วิส มั่นใจได้ครับ
 
เว็บสำเร็จรูป